ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานและ B-OKU ที่ตกลงร่วมกันว่าจะรักษากฏระเบียบอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับการบริการของ BANGKOK AUCTION (ภายใต้ชื่อ B-OKU)

B-OKU นั้น ผู้ใช้จะได้รับบริการโอกาสในการติดต่อซื้อขายเพื่อการประมูลสินค้า ทั้งซื้อหรือขายสินค้า สัญญาซึ่งเกี่ยวพันกับการติดต่อซื้อขายนี้ เป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยที่ B-OKU ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในพันธะสัญญาการซื้อขายใดๆ


B-OKU เป็นการให้บริการที่ทุกท่านซึ่งเข้าในและเคารพในกฏระเบียบของเว็บสามารถเข้าร่วมได้ และอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป

ใช้บริการของเว็บไซต์โดยถือเอาว่าได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์นี้เรียบร้อย


เกี่ยวกับข้อมูลการบริการที่ B-OKUได้มอบให้ จะรับประกันกรณีการใช้งานที่ถูกกฏหมาย และถูกต้อง นอกเหนือจากนั้นจะไม่รับประกันโดยสิ้นเชิง
B-OKU ้สามารถยกเลิกการให้บริการ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการ

กรณีบันทึกไอดีสมาชิก ขอให้ 1).บันทึกด้วยข้อมูลตามความเป็นจริง และ 2).หน้าที่ของผู้ใช้งานที่จะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้อัฟเดทตามที่สมควร

ID สมาชิกและรหัสผ่านซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้ เมื่อถูกนำมาใช้งานจะต้องใช้งานโดยผู้ที่ใช้บริการคนนั้นเท่านั้น กรณีที่มีค่าใช้จ่ายจากการใช้งานอันเนื่องมาจากผู้อื่นใช้งาน ID นั้นๆ เจ้าของไอดีนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เนื่องจาก B-OKUนั้นให้บริการพื้นที่ในการซื้อขายเป็นการส่วนตัว และเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อซื้อขาย

B-OKU ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการให้สัญญาของผู้ใช้งาน การรับประกัน การยกเลิกสินค้า การยกเลิกสัญญา การคืนเงินซึ่งสัญญาได้ประสบผลสำเร็จไปแล้วโดย B-OKU ผู้ใช้บริการ B-OKU นั้นเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับค่าสินค้า การบริการ การส่งสินค้า และการขายสินค้าซึ่งสัญญาได้เสร็จสินไปแล้ว

การปรึกษาหารือการรับของและการเป็นธุระเตรียมการจัดการส่งสินค้า ทำสัญญาให้ลุล่วงถือเป็นเป็นหน้าที่ที่ผู้ใช้บริการต้องทำตามสัญญาของตนเองให้เป็นจริง

เมื่อมีการใช้บริการ B-OKU มีบางกรณีที่จำเป็นต้องเสียค่าบริการ
เกี่ยวกับค่าบริการ กรุณาตรวจสอบที่ Help [ค่าบริการ สมัครใช้บริการ]

เกี่ยวกับค่าใช้บริการระบบขายสินค้า จะมีการชำระก็ต่อเมื่อสินค้าได้มีการขายเสร็จสิ้น รวมถึงค่าบริการระบบชนะการประมูลก็จะมีการชำระเมื่อการประมูลนั้นเสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน
หลังจากส่งสินค้าประกาศขายแล้วมาลบในภายหลังจะไม่สามารถขอคืนค่าบริการในการขายสินค้าได้

หลังจากปิดการประมูลแล้ว กรณีที่ไม่สามารถติดต่อซื้อขายกันได้อย่างลุล่วง ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่า ค่าบริการระบบชนะการประมูลก็จะไม่สามารถคืนเงินได้เช่นกัน
กรุณาทำความเข้าใจว่าหากการประมูลถูกลบจากทางเราอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฏกติกาในการใช้งาน จะไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าบริการระบบได้ไม่ว่ากรณีใดๆ


ภาระหน้าที่ต้องชำระเงิน และติดต่อซื้อขายจะเกิดขึ้น เมื่อตกลงการซื้อขายกันเสร็จสิ้นอันเนื่องมาจากชนะการประมูลสินค้า
ผู้ซื้อจะถูกลบ ID สมาชิกเมื่อก่อปัญหาหรือไม่ได้มีความตั้งใจที่จะซื้ออย่างจริงจัง มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม


กรุณายอมรับข้อตกลงด้านล่างนี้ กรณีส่งสินค้าเข้าประมูลในฐานะผู้ขาย

(ก). อธิบายอย่างถูกต้องชัดเจน และประมูลสินค้าตามหมวดหมู่ที่ถูกต้อง
(ข). สินค้าที่ขายประมูลนั้น จะต้องไม่นำลิ้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าเข้ามาเผยแพร่เพื่อการขายของอย่างอื่น นอกจากการประมูลเท่านั้น
(ค). กรณีที่สินค้าถูกปิดประมูล ให้ติดต่อกับผู้ขายให้เสร็จสิ้น และให้ส่งสินค้าแก่ผู้ชนะการประมูล

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าต้องห้ามใน [รายการสินค้าต้องห้ามประมูล]
กรณีลงขายสินค้าที่ประมูลรวมกับสินค้าต้องห้าม ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลในการประมูลสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หยุดการให้บริการ และสามารถจัดการตามเห็นสมควรเท่าที่จำเป็น

B-OKU นั้นไม่มีส่วนร่วมในการเจรจาติดต่อซื้อขายกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
คุณภาพของสินค้าที่ถูกนำออกมาประมูล และความปลอยภัยรวมถึงสินค้าละเมิดกฏหมาย B-OKU จะไม่รับประกันโดยสิ้นเชิง

(ก). สินค้าที่ประมูลนั้น เมื่อสิ้นสุดการประมูลแล้วผู้ประมูลจะสามารถลบการประมูลนั้นๆได้
(ข). เมื่อผ่านช่วงเวลาที่มีการประมูลที่กำหนดไว้แล้วนั้น ช่วงเวลาที่การประมูลจบลง หากมีผู้เข้าประมูลในช่วงเวลานั้นให้ถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล

B-OKU นั้นรองรับฟังชั่นการใช้งานและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดต่อซื้อขาย
ห้ามใช้ฟังชั่นในการแสดงความคิดเห็นและการประเมินในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึง [การใช้งานในทางที่ผิด] ดังต่อไปนี้
  • การประเมินที่เข้าข้างตนเอง โดยขอร้องให้บุคคลที่สามประเมินให้

  • ใช้ไอดีนอกเหนือจากไอดีตนเอง ประเมินผู้อื่นในทางลบ โดยอ้างอิงข้อมูลซึ่งไม่เกี่ยวกับการประมูลสินค้าและทำการประเมิน
อนึ่ง, กฏในการประเมินนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ต้องยอมรับรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

B-OKU ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับการติดต่อซื้อขายใดๆ
พนักงานหรือว่าผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อที่การประมูลซื้อ ขายที่สำเร็จแล้วก็ดี ยังไม่เสร็จก็ดี รวมทั้งการเคลมสินค้าอันเนื่องมาจากการติดต่อซื้อขาย การชดใช้ค่าเสียหาย การเรียกร้องค่าเสียหาย ทางเว็บจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบใดๆอันเกิดจากการกระทำนั้นๆ

B-OKU นั้นมีสิทธิในการตัดสินใจลบ เคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยน และปฏิเสธการส่งประมูล
กรณีตัดสินว่ามีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนข้อบังคับการใช้งาน หรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือถูกตัดสินว่าล่วงละเมิด *ทางเว็บสามารถลบการประมูลที่เข้าข่ายเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

หากผู้ใช้งานยังคงยืนกรานที่จะกระทำการที่เข้าข่ายดังที่กล่าวมาแล้ว เกิดความเสียหายอันเกิดจากการใช้บริการ ทางเว็บไซต์จะไม่รับคำร้องขอใดๆทั้งสิ้น


กรณีที่ทางเว็บจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการใช้งาน สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แต่หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบสำคัญต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(เขียนเมื่อ 01/05/2015 ) 

©2015 BKK-Auction All Rights Reserved.