width=แจ้งข่าวสารในอดีต....
25.08.15 เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทยใกล้จะเริ่มต้นแล้ว !
10.01.16 เว็บไซต์ภาษาไทย จะเริ่มต้นแล้ว
15.05.15 Test start


สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก ต้องการประมูล เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก
แนะนำวิธีการใช้งาน ต้องการเปิดประมูลสินค้า ข้อกำหนดการใช้งาน
เกี่ยวกับการส่งสินค้า สินค้าที่ห้ามนำมาประมูล เกี่ยวกับ PayPal
     

©2015 BKK-Auction All Rights Reserved.